پنج مصدوم در زلزله‌های سومار

پنجشنبه ۲۱ دی 1396 - 15:02

خالدی، سخنگوی اورژانس کشور در خصوص زلزله ساعتی قبل در گیلانغرب و سومار گفت: ۵ نفر در گیلانغرب به علت ترس و وحشت در حین فرار دچار مصدومیت شدند.

۴ مصدوم به دلیل تپش قلب و ۱ نفر با خراشیدگی سطحی در آمار مصدومان سرپایی لحاظ شد.

>Saaad School

خالدی، سخنگوی اورژانس کشور در خصوص زلزله ساعتی قبل در گیلانغرب و سومار گفت: ۵ نفر در گیلانغرب به علت ترس و وحشت در حین فرار دچار مصدومیت شدند.

۴ مصدوم به دلیل تپش قلب و ۱ نفر با خراشیدگی سطحی در آمار مصدومان سرپایی لحاظ شد.