خیابان نفت به نام "مصدق" نامگذاری شد

خیابان نفت به نام "مصدق" نامگذاری شد

سه شنبه ۲۲ اسفند 1396 - 10:16

اعضای شورای شهرتهران به تغییرنام خیابان نفت به نام "مصدق" رای مثبت دادند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود به تغییر نام خیابان نفت  به نام "محمد مصدق" در آستانه 29 اسفند روز ملی  شدن صنعت نفت، رای  مثبت دادند.

Saaad School

پیش از این قرار بود خیابان کارگر شمالی به نام مصدق تغییر نام دهد.